Bio je uspješan 5. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020, koji je održan 24. rujna 2018. u Kapošvaru.

 

 

Bio je uspješan 5. projektni sastanak RuRES projekta financiranog u sklopu programa Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., koji je održan 24. rujna 2018. u Kaposvaru. Cilj sastanka je bio usklađivanje rezultata partnera i razjašnjenje eventualnih problema tijekom analize. Na sastanku su sudjelovala sva tri partnera projekta.