8.ožujka 2018. godine održao se projektni sastanak u Pečuhu u sklopu projekta ‘’Renewable energy sources and energy efficiency in the function of rural development’’ – RuRES financiran u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020.
 

 

8. ožujka 2018. godine održao se projektni sastanak u Pečuhu u sklopu projekta ‘’Renewable energy sources and energy efficiency in the function of rural development’’ – RuRES financiran u sklopu programa Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020. Nakon uvodne riječi, koordinatorica projekta glavnog partnera Mirela Glavaš je dala pregled problema vođenja i izvještavanja o aktivnostima na osnovu zaključaka donesenih na HR FLC radionici održanoj u Osijeku 6. Ožujka.

Nakon rasprave o administrativnim problemima, istraživači su predstavili i raspravili o dosadašnjim rezultatima istraživanja u sklopu projekta. Raspravljalo se o dosadašnjim rezultatima prikupljanja podataka i razvoju istraživanja (aktivnosti broj 3 i 4) te napretku u modeliranju i daljnjoj potrebi za podacima. Isto tako raspravljalo se o pripremama za prvi trening te rasporedu zadataka između FERIT-a Osijek i RKI. Nakon toga, započela je nova individualna i grupna rasprava o sljedeća dva problema. Prvi problem je harmonizacija planiranih izvještaja između projektnih partnera dok je drugi vezan uz novi sustav za mjerenje na fotonaponskom sustavu (financiranog od strane Mađarske akademije za znanost), te njegova primjena i korist za RURES projekt.

Na kraju sastanka, projektni partneri su raspravljali o strategiji diseminacije projekta fokusirajući se uglavnom na prezentacije na konferencijama.