Početak susreta projekta "Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funkciji ruralnog razvoja" (RuRES) održan je 20. rujna 2017. u Pečuhu, Mađarskom …
 

 

 

Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funckiji ruralnog razvoja

RuRES (HUHR/1601/3.1.1/0033)

Otvorenje projekta

Izvještaj

20. rujna 2017. Pečuh, Mađarska

Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

 

 

 

 

’Kick-off meeting’’ projekta ‘’Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funckiji ruralnog razvoja” (RuRES) održan je 20. rujna 2017. u Pečuhu, Mađarska.

Glavni ciljevi sastanka bili su predstavljanje ciljeva projekta, aktivnosti i očekivanih rezultata projekta, rasprava i definiranje istraživačkog plana, ali također i uspostavljanje radnih i administrativnih procedura, identificiranje očekivanja projekta te predviđanje mogućih poteškoća i zapreka u provedbi projekta.

Sastanak je otvorio voditelj projekta dr.sc. Danijel Topić, docent s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dr. Topić je detaljno predstavio ciljeve i aktivnosti projekta te istraživačke zadatke i planove. Sudionici su na sastanku raspravljali o budućim koracima i rokovima za pisani detaljni istraživački plan.

Dr.sc. Bernadett Kovac, izvanredna profesorica sa Svučilišta u Kaposvaru, predstavila je diseminacijski plan  i vodila raspravu o prvim koracima diseminacijskih aktivnosti.

Tijekom drugo dijela sastanka, sudionici su raspravljali o sadržaju i strukturi internetske stranice projekta. Dr.sc. Vikotr Varju, istrživač na Centru za ekonomske i regionalne studije Mađarske akademije znanosti, naglasio je odgovornosti i rokove s obzirom na ravzoj internetske stranice.

Na zadnjoj točki programa sastanka, članovi projektnih timova upoznati su sa smjernicama za administraciju i vdiljivost. Prezentaciju je održala gđa Mirela Glavaš, dipl.oec., voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte.

Na sastanku je sudjelovalo 19 članova projektnih timova od sva tri projekta tima te gđa Andrea Kakas, predstavnica Zajedničkog tajništava Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020..

Web: www.rures.eu

Fb:https://www.facebook.com/RURESHUHR/